Nie będzie zakazu importu produktów z fok w Polsce!

Długo po terminie wpłynęła odpowiedź Ministerstwa Gospodarki na interpelację posła Szmajdzińskiego w sprawie wprowadzenia zakazu importu produktów z fok w Polsce. Ogromnym rozczarowaniem okazała się nie tylko odmowna decyzja MG, lecz również treść nadesłanej odpowiedzi, która wskazuje na całkowitš ignorancję z strony Ministerstwa Gospodarki.
Odwołanie się do materiałów propagandowych rzšdu Kanadyjskiego zamiast do opinii EFSA przygotowanej na zlecenie Komisji Europejskiej w przypadku przedstawicieli rzšdu RP jest co najmniej niezrozumiałe. Błędem za
ś niewybaczalnym jest niesprawdzenie wiarygodności i rzetelności załšczonych materiałów.
Wiadomo, że rzšd kanadyjski od kilku lat prowadzi kampanię mającą na celu odwie
ść UE i inne kraje od wprowadzenia zakazu na import produktów z fok. Dotychczas zakaz ten wprowadziły: USA (w 1972), Meksyk, Chorwacja, Belgia, Holandia i Słowenia. Na specjalnej stronie DFO (Department of Fisheries and Oceans - Kanadyjaskie Ministerstwo Rybołówstwa i Oceanów) poświęconej propagowaniu polowań na foki znajduje się mnóstwo nieprawdziwych informacji lub informacji wprowadzających w błąd jak te w FAQ i Fakty&Mity. Dowodem na to jest choćby ta informacja z 10 marca br.: "Polowania na foki są prowadzone w sposób humanitarny, nie powodujący strat w środowisku i populacji fok. Dowodzą temu liczne, niezależne raporty opracowane w ciągu lat polowań włączając ostatni raport sporządzony przez EFSA" jest to nieprawda zwłaszcza, że właśnie raport EFSA wpłynął na decyzję o wprowadzeniu zakazu na import produktów z fok do UE:

http://euobserver.com/24/25985

http://www.commondreams.org/archive/2008/04/13/8263

 

Treść odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki na interpelację posła Jerzego Szmajdzińskiego:

W nawišzaniu do interpelacji Pana Posła Jerzego Szmajdzińskiego w sprawie importu foczych skór i produktów z fok do Polski, przekazanej w dniu 2 kwietnia br. (Sygn.: SPS-023-2262/08) uprzejmie informuję, co następuje.

Od czerwca 2004 r. obowiązuje w Polsce rozporzšdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeništ foczych oraz wyrobów z tych skór.

Rozporządzenie to zostało wprowadzone w celu wykonania unijnej dyrektywy 83/129/EWG z dnia 28 marca 1983 r. dotyczącej przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów (Dz. U. WE L 091 z 09/04/1983), zmienionej dyrektywą 89/370/EWG z dnia 8 czerwca 1989 r. zmieniając dyrektywę 83/129/EWG dotyczącą przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów (Dz. U. WE L 163 z 14/06/1989. Dyrektywa ta zobowišzuje wszystkie państwa członkowskie UE do wprowadzenia zakazu przywozu na swoje terytorium skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór.

Polskie rozporządzenie wykonujące dyrektywę unijną w tym zakresie, zostało wydane na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963 z późn. zm.).

Zakaz obejmuje import skór szczeniąt foczych z gatunku harp i hooded, i jest spowodowany dšżeniem do ochrony tych zwierząt. Spod zakazu wyłączone są równocześnie skóry lub wyroby z tych skór w ilościach pochodzących z tzw. tradycyjnych polowań dokonywanych przez Eskimosów. Ww. dyrektywa uznaje bowiem prawo do przeprowadzania takich polowań przez Eskimosów, jako składnik tradycyjnego sposobu ich życia, a skalę takich polowań ocenia jako niezagrażającą populacji tych zwierząt, a przyczyniającą się do zachowania równowagi w przyrodzie. Dlatego też spod zakazu ww. dyrektywa wyłącza import skór szczeniąt foczych pochodzących z takich właśnie polowań.


Importer, który zamierza przywie
ść z kraju trzeciego na terytorium RP towary objęte niniejszym zakazem, może dokonać takiego importu po złożeniu oświadczenia organowi celnemu, że towar przez niego importowany pochodzi z tradycyjnych polowań dokonywanych przez Eskimosów.

Prawidłowość składanych oświadczeń jest weryfikowana zarówno w trakcie kontroli pierwotnej (w przypadku wątpliwości co do prawidłowości takiego oświadczenia), jak i w ramach kontroli post importowej dokonywanej przez ograny celne (w przypadku ewentualnych sygnałów o naruszeniu zakazu).


Zakazem objęty jest więc przywóz towarów o następujących kodach taryfy celnej 43018070, 43021941 oraz 43031010 pochodzšcych z któregokolwiek państwa rzeciego, z dopuszczalnym wyłšczeniem jakim jest tradycyjna forma polowania na te zwierzęta stosowana przez lud Eskimosów.

W odniesieniu do kwestii brutalnego sposobu pozyskiwania skór foczych w Kanadzie, przekazuję w załączeniu materiały przekazane przez Ambasadę Kanady wyjaśniajšce kwestię warunków polowania na te zwierzęta (Polowanie na foki w Kanadzie fakty i mity oraz Polowanie na foki w Kanadzie najczęściej zadawane pytania).

Polska opowiada się za jednolitym stosowaniem prawa wspólnotowego na terenie całej unii, co odnosi się także do kontroli stosowania powyższego zakazu importu skór szczeniąt foczych z gatunku "harp" lub "hooded" Komisja Europejska podjęła działania zmierzające do przeanalizowania wpływu wprowadzenia pełnego zakazu importu skór foczych i wyrobów z takich skór na gospodarkę Unii Europejskiej. Wyniki badania majš pomóc w podjęciu ewentualnej decyzji o zaostrzeniu obowišzujšcego zakazu importu. Ponadto, Komisja Europejska prowadzi rozmowy w tym zakresie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i organizacjami pozarzšdowymi w Unii Europejskiej. Rząd Polski w pełni popiera te działania Komisji Europejskiej i oczekuje, iż rezultatem ich będzie zaostrzenie obowiązującego zakazu importu do UE skór ze szczeniąt foczych określonych gatunków. Jednocześnie znikomy import po stronie polskiej uniemożliwia na obecnym etapie podjęcie już teraz zgodnie z ustawodawstwem UE działań zmierzajšcych do autonomicznego rozszerzenia obowišzujšcego zakazu importu skór foczych niektórych gatunków.
W roku 2007 sprowadzono do Polski 1,6 tony odzieży, dodatków odzieżowych i pozostałych artykułów ze skór futerkowych innych niż ze szczeniąt foczych z gatunku "harp" lub "hooded" (kod CN 4303 10 10), z czego 85% importu pochodziło z Chin,a pozostałe z Włoch i Grecji. Towary te mogły zawierać skórę futerkową z fok nieobjętych zakazem importu. Ponadto w roku 2007 zaimportowano do Polski również 50 kg skór futerkowych garbowanych z fok, innych niż ze szczeništ foczych z gatunku "harp" lub "hooded" (kod CN 4302 30 55). Import ten w cało
ści pochodził z Chin. Import skór futerkowych surowych jest od roku 2007 objęty wspólnym kodem celnym, z którego nie można wyróżnić z jakich zwierzšt skóry zostały zaimportowane.

Do swojego listu MG dołączyło propagandowe materiały, które otrzymało od Ambasady Kanady, a które w języku angielskim można przeczytać na stronach DFO. Kompletna odpowiedź MG wraz z owymi materiałami w pliku pdf:

Odpowiedz Ministerstwa Gospodarki